Wyciąg z ogłoszenia Zarządu Powiatu Ząbkowickiego o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

 

Wyciąg z ogłoszenia Zarządu Powiatu Ząbkowickiego o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Ząbkowickiego, położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Powstańców Warszawy

 

1) Dane dotyczące przedmiotowej nieruchomości:
Nieruchomość zabudowana, stanowiąca własność Powiatu Ząbkowickiego, położona w Ząbkowicach Śląskich przy ul.Powstańców Warszawy 8N (Obr. Osiedle Wschód, AM-7), oznaczona ewidencyjnie jako działka nr 8 o powierzchni 0,7727 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr SW1Z/00060478/0.

2) Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 500.000,-zł (słownie: pięćset tysięcy złotych)
 
3) Rokowania odbędą się dnia 03.12.2014 r. o godz. 1000 w budynku Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich przy ul.Prusa 5 – sala nr 209
4) Warunkiem przystąpienia do rokowań jest:

a) wpłacenie zaliczki w wysokości 50.000 zł. ( słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych ) w kasie Starostwa przy ul. Prusa 5 lub na konto Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich Nr 10953300042001000262600007 BS Ząbkowice Śląskie do dnia 28 listopada 2014 r.
b) złożenie pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach do dnia 28 listopada 2014 r.

Zgłoszenie powinno zawierać:
• imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
• datę sporządzenia zgłoszenia,
• oświadczenie że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
• proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.
 
Zgłoszenie udziału w rokowaniach wraz z dołączoną kopią dowodu wpłaty zaliczki,  należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ rokowania –działka nr 8 przy ul. Powstańców Warszawy 8N” w punkcie kancelaryjnym – pokój nr 110 mieszczącym się w budynku Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Sienkiewicza 11.
 
5) Ogłoszenie zawierające szczegółowe informacje dotyczące rokowań wywieszone jest na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich przy ul.Sienkiewicza 11 oraz na stronie internetowej www.bip.powiat-zabkowicki.pl

Szczególowe informacje dotyczące rokowań dostępne są również w Wydziale Geodezji,  Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Prusa 5,  tel. (074) 8162-827 lub 8162 – 862.

 

Ząbkowice Śląskie, dnia 24 września 2014 r.


Za Zarząd Powiatu
Roman Fester
Straosta Ząbkowicki

 

logo1 logo2 logo3 logo4 logo5
W3A.PL Logo