Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Powstańców Warszawy 8n w Ząbkowicach Śląskich

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Ząbkowickiego, położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul.Powstańców Warszawy 8N (Obr. Osiedle Wschód, AM-7), oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 8 o powierzchni 0,7727 ha, (KW- SW1Z/00060478/0).

1) Dane dotyczące nieruchomości:
- Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej – (KW-SW1Z/00060478/0).
- Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego m. Ząbkowice Śląskie: Działka nr 8 objęta jest ustaleniami miejscowego planu zagospodaro wania przestrzennego uchwalonego uchwałą nr XVII/68/97 Rady Miejskiej w

Ząbkowicach Śląskich z dnia 27 listopada 1997 r., ogłoszona w dzienniku Urzędowym Województwa Wałbrzyskiego, nr 8/98 poz.40
Ustalenia planu:
- Symbol jedn. planist.: 15.U § 16

1. Wyznacza się obszar 15 U przeznaczony na cele usług nieuciążliwych z preferencją dla usług z zakresu oświaty, administracji, kultury, o charakterze ogólnomiejskim (np.szkoły ponadpodstawowe, urzędy państwowe, towarzystwa

ubezpieczeniowe, banki, sale wystawowe, biblioteki, itp.).
2. Istniejące na tym obszarze obiekty adoptuje się w planie do celów wymienionych w ust. 1.
3. Z uwagi na wartości kulturowe obiektów zlokalizowanych na przedmiotowym obszarze wszelka działalność inwestycyjna i modernizacyjna wymaga uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków na podstawie wymogów określonych w ustawie o ochronie dóbr kultury i o muzeach.
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację nowych obiektów na następujących zasadach.:
- wysokość obiektów do III kondygnacji naziemnych,
- dachy dwu i wielospadowe z zasadniczą kalenicą prostopadłą do ul. Powstańców Warszawy o nachyleniu połaci 270-450 z dopuszczeniem lukarn, mansard, itp.
5. Dla przedmiotowego obszaru ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:
- dopuszcza się wewnętrzne podziały na działki budowlane z zachowaniem ustalonej na rysunku zmiany planu strefy skomunikowania całego obszaru,
- projektowana zabudowa wraz z istniejącą nie może przekraczać 25% pow. obszaru,
- w wyznaczonych na rysunku zmiany planu strefie zaleca się nasadzenia zorganizowanej zieleni towarzyszącej.

§18

1.Dla wszystkich wyznaczonych na rysunku zmiany obszarów z wyłączeniem dróg określa się:
- zorganizowany sposób zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków do układu ogólnomiejskiego
- w przypadku prowadzenia działalności usługowej, przy okazji której mogą powstawać ścieki chemiczne aktywne- nakłada się na podmiot obowiązek wypoosażania obiektów w urządzenia do ich neutralizacji,
- ogrzewanie obiektów w oparciu o ekologiczne żródła tj. gaz, energia elektryczna, olej, itp.
- podejmowanie działalności gospodarczej wiążącej się z wprowadzeniem substancji zanieczyszczających powietrze jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu stosownej decyzji o dopuszczalnej emisji,
- dopuszcza się bliźniaczą lokalizację obiektów i urządzeń z zakresu infrastruktury technicznej służących terenom przyległym.
2. Parkingi i garaże dla wszystkich istniejących oraz nowo wyznaczonnych obiektów powinny być lokalizowane w granicach przynależnej danemu obiektowi posesji.

oraz Symbol jedn. planist. 14.Z.U.

§ 15.

1.Wyznacza się obszar zieleni zorganizowanej z dopuszczeniem usług o charakterze rekreacyjnym oznaczony symbolem 14. Z.U.
2.Na obszarze, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń związanych z rekreacją, a także z handlem sprzętem sportowym i turystycznym.
3. Zezwala się na włączenie obszaru do kompleksu szkolnego i tym samym poszerzenia programu użytkowego szkoły.
4. Istniejący zbiornik wody może być wykorzystany na cele rekreacji, ochrony p.poż., a także ekspozycji artykułów, o których mowa w ust. 2.
5. Adaptuje się w planie istniejącą stację transformatorową z możliwością jej samodzielnego wyodrębnienia zapewniając dojazd od ul. Powstańców Warszawy.

- Opis nieruchomości:
Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 8 o pow. 0,7727 ha położona w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Powstańców Warszawy 8n ( obr. Osiedle Wschód, AM-7) stanowi nieruchomość zabudowaną budynkiem warsztatowo- garażowym (wg wypisu z kartoteki budynków – dwa budynki nr 1646 i 1647). Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony w zabudowie półzwartej z budynkiem zlokalizowanym na sąsiedniej działce. Obecnie obiekt jest w większej części użytkowany przez dzierżawców, wymaga nakładów remontowych. Powierzchnia użytkowa: 974,2 m2. Budynek wzniesiony w latach 70-tych. Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w pośredniej strefie miasta Ząbkowice Śląskie, na terenie byłej jednostki wojskowej. Wjazd do nieruchomoości drogą wewnętrzną ( dz. nr 2/157 i nr 2/163 ) z ulicy Powstańców Warszawy. Droga dojazdowa utwardzona o nawierzchni betonowej. Nieruchomość zlokalizowana jest w obrębie zabudowy obiektami o charakterze komercyjnym - zakłady usługowe, garaże składy, bazy i magazyny oraz budynki oświaty.

UWAGI:
Nieruchomość obciążona jest 8 (ośmioma) umowami najmu, dzierżawy (dot.pomieszczeń, lokali, powierzchni w budynku), z których 7 umów zawartych jest na czas nieoznaczony z możliwością rozwiązania za uprzednim:
- 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego (2 umowy),
- 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia (5 umów) oraz 1 umowa zawarta na czas oznaczony –do dnia sprzedaży nieruchomości z własności Powiatu.)

- Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 618.300,-zł (słownie: sześćset osiemnaście tysięcy trzysta złotych)

2) Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu obciążona jest 8 (ośmioma) umowami najmu, dzierżawy (dot.pomieszczeń, lokali, powierzchni w budynku), z których 7 umów zawartych jest na czas nieoznaczony z możliwością rozwiązania za

uprzednim:
- 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego (2 umowy),
- 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia (5 umów) oraz 1 umowa zawarta na czas oznaczony –do dnia sprzedaży nieruchomości z własności Powiatu.
 Nieruchomość wolna jest od innych obciążeń i zobowiązań.

3) Przetarg odbędzie się dnia 11 czerwca 2014 r. o godz. 1000 w budynku Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Prusa 5 – sala nr 209.
4) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 60.000 zł. (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) w kasie Starostwa przy ul. Prusa 5 lub na konto Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich Nr

10953300042001000262600007 BS Ząbkowice Śląskie do dnia 06 czerwca 2014 r.

5) Uczestnicy przetargu winni:
 - legitymować się dowodem osobistym, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – posiadać wpis do ewidencji gospodarczej,
 - w przypadku osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej– posiadać aktualny wypis z właściwego rejestru sądowego oraz zgodę organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości, właściwe pełnomocnictwa, dowody

tożsamości osób reprezentujących podmiot.
6) Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2004 r., Nr 167 poz. 1758 z późn. zm.) wymagane jest stosowne

zezwolenie wynikające  z przepisów tej ustawy.
7) Nabywcy nieruchomości wadium zostanie zaliczone na poczet ceny, natomiast pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone. W przypadku nie stawienia się osoby wygrywającej przetarg do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, wpłacone wadium

ulega przepadkowi.
8) Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane z zawarciem aktu notarialnego-umowy  sprzedaży.
9) Postąpienie w trakcie licytacji nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Zarząd zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn istotnych.
Dodatkowe informacje tel. (074) 8162-827 lub 8162 – 862.


 
Ząbkowice Śląskie, 25 marca 2014 r.
Zarząd Powiatu

logo1 logo2 logo3 logo4 logo5
W3A.PL Logo