Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działka nr 168/8

Uchwała Nr 136/2016 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 13.09.2016 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 


Na podstawie:
-art.11 ust.1, art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami(Dz.U. z 2015 r., poz.1774 z późn. zm.),
- § 1, § 3 ust.7 Uchwały Nr VI/30/1999 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 26 marca 1999 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Ząbkowickiego (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. Nr 11, poz. 515 z późn. zm.)


Zarząd Powiatu Ząbkowickiego uchwala, co następuje:


§ 1


Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość niezabudowaną, stanowiącą własność Powiatu Ząbkowickiego, położoną w Kamieńcu Ząbkowickim I (gm. Kamieniec Ząbkowicki), oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków obrębu Kamieniec Ząbkowicki I, na AM-11 jako działka nr 168/8 o powierzchni 0,0482 ha, KW- SW1Z/00031831/1.
W/w przedmiot uchwały opisano w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2


Nieruchomość opisaną w § 1 niniejszej uchwały przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu stnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych, tj. działek
oznaczonych nr 232 ( AM-14) i nr 168/3 ( AM-11), położonych w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I, na poprawienie warunków zagospodarowania.


§ 3


Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich, ul. Sienkiewicza 11 na okres 21 dni.


§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości tut. Starostwa.


§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Za Zarząd Powiatu

Roman Fester
Starosta Ząbkowicki


Załącznik nr 1 do uchwały nr 136 / 2016 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Zarząd Powiatu Ząbkowickiego działając na podstawie art.11 ust.1, art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm. / podaje do publicznej wiadomości:

Lp.

Adres nieruchomości,

nr  działki,

pow. działki,

nr  KW

            Opis

    nieruchomości

Przeznaczenie  nieruchomości  

w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Kamieniec Ząbkowicki

 Cena  

nierucho-mości

Forma zbycia

1.

Kamieniec Ząbkowicki I ,

dz.  nr 168/8

(AM-11 ),

o  pow.0,0482 ha,

 KW -SW1Z/ /00031831/1.

  Nieruchomość  niezabudo-wana stanowiąca własność Powiatu Ząbkowickiego, położona  w Kamieńcu Ząbkowickim I,   ( gm. Kamieniec Ząbkowicki), oznaczona w ewidencji gruntów i budynków obrębu  Kamieniec Ząbkowicki I , na AM-11,  jako  działka nr 168/8 (Bp) o powierzchni . 0,0482 ha.   Kształt działki nieregularny, możliwości zabudowy słabe, uzbrojenie podstawowe.  Na działce znajduje się słup energetyczny.

   ( Przedmiotowa  nieruchomość   jest

 w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Zawodowych

w Ząbkowicach  Śląskich.)

Dla  terenu, na którym położona jest  przedmiotowa działka nr 168/8  ( obr.Kamieniec Ząbkowicki I )  obowiązuje  miejscowy  plan  zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec  Ząbkowicki  ( Podstawa: Uchwała

Nr XXVIII/151/05 Rady Gminy w Kamieńcu  Ząbkowickim  z dnia 21 grudnia 2005r. opubl. - Dz. Urz. Woj. Dolnośl.nr 29, poz. 413 z dnia 09.02.2006 roku    wraz ze zmianą uchwaloną Uchwałą Nr XLIII/207/10 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 28 maja 2010 r. opubl.-   Dz. Urz. Woj. Dolnośł. Nr 128, poz.1968 z dnia 15.07.2010 r.)

 Dla przedmiotowej działki  nr 168/8  obowiązują następujące ustalenia planu:

Symbol terenu: U 2.2 – teren zabudowy usługowej- usługi publiczne

  Funkcje dopuszczalne:

a)mieszkalnictwo,

b) usługi komercyjne

     Teren U 2.2 – objęty strefą ochrony krajobrazu kulturowego.

  

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenie w ich  użytkowaniu:

1)Wyklucza się lokalizację usług zaliczanych do    

    przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać   

   na    środowisko,

2) Wyklucza się lokalizowanie magazynów

  i składów,  w tym  placów składowych oraz   

  obiektów   obsługi i naprawy środków transportu

3) Na terenach położonych w granicach zasięgu   

    wód   powodziowych 1% obowiązują    

    wymagania  określone  w § 118.

 15.500,-zł

(słownie:

piętnaście tysięcy pięćset złotych)  + podatek VAT ( 23%)

Sprzedaż

w drodze przetargu ustnego ogranico-nego

do właścicieli nieruchomości przyle-głych, tj. działek  nr 232 i nr 168/3.  

Uzasadnie

nie wyboru formy przetargu:

Geometria  działki (nr 168/8) jej wymiary

 i położenie

uniemożli-

wiają jej zabudowę i zagospodarowanie jako

 odrębnej

nieruchomości. Działka może jedynie poprawić warunki zagospoda-rowania

nieruchomości przyle-głych.

 

Ustala się termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami: do dnia 27.10.2016r.


Dot. osób, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych ustaw, poprzednich właścicieli nieruchomości pozbawionych prawa własności przed 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobierców.

Ząbkowice Śląskie, dnia 13.09.2016 r.

 

logo1 logo2 logo3 logo4 logo5
W3A.PL Logo