Szkoła kompetencji – powiat z dofinansowaniem dla szkół

szkolnictwo 1 20181003 1354395499592 tysiące złotych – tyle otrzyma Powiat Ząbkowicki w formie dofinansowania do realizacji projektu „Szkoła kompetencji - podniesienie jakości edukacji ponadgimnazjalnej w Powiecie Ząbkowickim”. Projekt, który został napisany przez pracowników Wydziału Promocji, Oświaty i Rozwoju Starostwa Powiatowego znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 10. Edukacja.

 

 

To kolejna okazja na doposażenie naszych trzech szkół ponadgimnazjalnych, czyli Liceum Ogólnokształcącego w Ząbkowicach Śląskich, Zespołu Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach. Tym razem do szkół trafią m.in. mobilne pracownie laptopowe, tablice interaktywne, projektory, wyposażenie pracowni matematycznych w sprzęt komputerowy i pomoce, oprogramowanie, meble itd. Ale uczniowie szczególnie powinni być zadowoleni z oferty  dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających uzdolnienia w zakresie kompetencji kluczowych na rynku pracy tj. języków obcych, matematyki i nauk przyrodniczych, a także kompetencji miękkich tj. kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej i umiejętności autoprezentacji – informuje wicestarosta Mariusz Szpilarewicz.

 

Pracownicy Wydziału Promocji, Oświaty i Rozwoju, kierowanego przez Kingę Grabową, zaplanowali następujące działania:

  • wyposażenie szkół objętych realizacją projektu w pracownie TIK, które będą wykorzystywane do zajęć z wszystkich przedmiotów oraz zakupy pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych; 
  • szkolenia metodyczne dla nauczycieli z zakresu: wykorzystania narzędzi TIK w prowadzeniu zajęć w szkołach ponadgimnazjalnych; podstaw kreatywnego uczenia; autoprezentacji i wystąpień publicznych;
  • dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów (z wykorzystaniem narzędzi TIK) wyrównujące poziom zróżnicowanej wiedzy matematycznej i umiejętności językowych;-
  • zajęcia z autoprezentacji i wystąpień publicznych dla uczniów;
  • warsztaty kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej dla uczniów. 

Planowany budżet projektu to 623.442,06 zł.


logo1 logo2 logo3 logo4 logo5
W3A.PL Logo