Nieruchomość na sprzedaż w Kamieńcu Ząbkowickim

pkp logoPKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI WE WROCŁAWIU UL. JOANNITÓW 13, 50-525 WROCŁAW OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE:PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI WE WROCŁAWIU UL. JOANNITÓW 13, 50-525 WROCŁAW OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE:

prawa własności lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Parkowej 9, województwo dolnośląskie, o powierzchni użytkowej 71,00 m2 wraz z powierzchnią przynależną 19,52 m2 oraz z udziałem wynoszącym 8 568/100 000 w częściach wspólnych budynków i w prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 325/4, AM-7 o powierzchni 0,3978 ha, obręb Kamieniec Ząbk.ll.

Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 27.09.2018 r. w godz. 10.30 - 11.00, po uprzednim uzgodnieniu z Ogłaszającym tel. 603-991-356.

Cena wywoławcza nieruchomości: 143 000,00 zł netto

Wadium: 14 300,00 zł

Postąpienie: 1500,00 zł

Skutki podatkowe sprzedaży zostaną określone przez PKP S.A. zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

Przetarg odbędzie się w dniu 12.10.2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Ogłaszającego, pokój 342.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto Oddziału wskazane w Regulaminie przetargowym z podaniem NR POSTĘPOWANIA: 1011/KNO/672/2018 w terminie do dnia 09.10.2018 r.

Termin wpłaty oznacza termin uznania wpłaty na rachunku Ogłaszającego. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał licytację zostanie zaliczone napoczet ceny nabycia w dniu sprzedaży. Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zapłaty ceny nabycia i zawarcia aktu notarialnego oraz utraty praw wynikających z przybicia określone są w Regulaminie przetargowym.Oferta jest wiążąca w przeciągu 4 miesięcy od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z jego szczegółowymi warunkami zawartymi w Regulaminie przetargowym oraz treścią ogłoszenia o przetargu zamieszczonym na stronie internetowej PKP S.A. - www.pkpsa.pl, a także treścią § 10, § 11, § 20 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2009 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przez PKP S.A. przetargów oraz rokowań na zbycie aktywów trwałych (Dz. U. z 2009 r. Nr 155, poz. 1231).Informacji na temat przetargu udziela Wydział Sprzedaży we Wrocławiu, tel. 71 717 53 80.

Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

logo1 logo2 logo3 logo4 logo5
W3A.PL Logo