Dowód rejestracyjny

Rejestracja pojazdów

Miejsce złożenia dokumentów /załatwienia sprawy:

Wydział Komunikacji - parter,  pokój 110

tel. 74 8162-819

tel. 74 8162-818

fax. 74 8162-854

Godziny przyjmowania klientów:

Poniedziałek -piątek 8:00-15:00

Kto może załatwić sprawę:

Wniosek składa właściciel lub pełnomocnik (za wyjątkiem indywidualnych przypadków, gdzie wymagane jest osobiste stawiennictwo w celu złożenia oświadczenia przez stronę).

 • Rejestracja pojazdu-pojazd zakupiony i zarejestrowany w kraju

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

 1. wniosek o rejestrację pojazdu,
 2. dowód własności pojazdu (faktura, umowa kupna, umowa darowizny, postanowienie sądu przyznające prawo własności - oryginały lub poświadczoną notarialnie kopię w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą na terytorium RP w zakresie obrotu pojazdami),,
 3. dowód rejestracyjny,
 4. karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 5. tablice rejestracyjne,
 6. zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego, jeżeli brak jest w dowodzie rejestracyjnym zapisu o aktualnym terminie kolejnego badania technicznego,
 7. imienne pełnomocnictwo, w przypadku gdy wnioskuje pełnomocnik

Dokumenty do wglądu:

 1. dowód osobisty lub inny dokument tożsamości,
 2. aktualna polisa OC

Opłaty:

13,50 zł pozwolenie czasowe

54,00 zł dowód rejestracyjny

75,00 zł  wtórnik karty pojazdu

18,50 zł nalepka kontrolna

12,50 zł komplet znaków legalizacyjnych

0,50 zł opłata ewidencyjna za wydanie dowodu rejestracyjnego

0,50 zł opłata ewidencyjna za wydanie pozwolenia czasowego

0,50 zł opłata ewidencyjna za wydanie zalegalizowanych tablic rejestracyjnych

0,50 zł opłata ewidencyjna za wydanie nalepki kontrolnej

0,50 zł opłata ewidencyjna za wydanie wtórnika karty pojazdu

Opłaty za tablice rejestracyjne (gdy zachodzi potrzeba ich wymiany):

80,00 zł samochodowe, 40,00 zł za szt

40,00 zł motocyklowe / na ciągnik rolniczy/ na przyczepę

30,00 zł motorowerowe

1.000,00 zł opłata za tablice indywidualne 500,00 zł /1 szt

Wysokość opłat jest zależna od rodzaju wydawanych druków oraz rodzaju tablic rejestracyjnych.

Opłaty za czynności rejestracyjne dokonywać można w Punkcie Obsługi Bankowej przy ul. B. Prusa 5, kartą lub na konto : Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach  Śląskich: 26 9533 0004 2001 0002 6260 0010

 • Rejestracja pojazdu - pojazd sprowadzony z zagranicy

Wymagane wnioski i dokumenty do wzglądu:

 1. wniosek o rejestrację,
 2. dowód własności pojazdu (m.in. umowa kupna, umowa darowizny, faktura - oryginały lub poświadczoną notarialnie kopię w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą na terytorium RP w zakresie obrotu pojazdami),
 3. dowód rejestracyjny (w przypadku utraty – wtórnik) lub zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie,
 4. tablice rejestracyjne lub ,
 5. zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego,
 6. dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony  z terytorium państwa trzeciego (spoza Unii Europejskiej),
 7. dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie zwalniające od akcyzy,
 8. dokument tożsamości w przypadku osób fizycznych, a także zaświadczenie  o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli osoba prowadzi taką działalność, w przypadku spółek – odpis z KRS, REGON
 9. imienne pełnomocnictwo w przypadku gdy wnioskuje pełnomocnik,
 10. dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć przez tłumacza przysięgłego.

W przypadku braku:

 1. dowodu odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim UE,
 2. dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego UE,

można dokonać warunkowej rejestracji pojazdu, jednak dokumenty te powinny zostać złożone przed wydaniem dowodu rejestracyjnego, a właściciel pojazdu złoży oświadczenie, że w okresie od tej rejestracji do wydania dowodu rejestracyjnego nie nastąpi zmiana w zakresie własności pojazdu.

 • Rejestracja motoroweru i motocykla

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

 1. wniosek o rejestrację pojazdu,
 2. dowód własności pojazdu (faktura, umowa kupna, umowa darowizny, postanowienie sądu przyznające prawo własności - oryginały lub poświadczoną notarialnie kopię w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą na terytorium RP w zakresie obrotu pojazdami),
 3. wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji (dotyczy pojazdu nowego),
 4. dowód rejestracyjny (w przypadku utraty – wtórnik) lub zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie,
 5. tablica rejestracyjna lub ,
 6. zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego, jeżeli jest wymagane,
 7. dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony  z terytorium państwa trzeciego (spoza Unii Europejskiej),

W przypadku braku:

 1. dowodu odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim UE,

można dokonać warunkowej rejestracji pojazdu, jednak dokumenty te powinny zostać złożone przed wydaniem dowodu rejestracyjnego, a właściciel pojazdu złoży oświadczenie, że w okresie od tej rejestracji do wydania dowodu rejestracyjnego nie nastąpi zmiana w zakresie własności pojazdu.

Dokumenty do wglądu:

 1. dowód osobisty lub inny dokument tożsamości,
 2. polisa OC (dla pojazdów zarejestrowanych w kraju) - zgodnie z zapisem art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 2003, Nr 124, poz. 1152), posiadacz pojazdu jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu, z wyjątkiem pojazdów historycznych, ale nie później niż z chwilą wprowadzenia pojazdu do ruchu. Przepisy w/w ustawy, tj. art. 84, 86 i 87 stanowią o tym, że na organach właściwych do rejestracji pojazdów  ciąży obowiązek przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku  zawarcia umowy ubezpieczenia OC, a jeżeli osoba kontrolowana nie okaże takiego dokumentu, to organ rejestrujący zawiadamia o tym Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia lub zakończenia kontroli.

Opłaty:

13,50 zł pozwolenie czasowe

54,00 zł dowód rejestracyjny

75,00 zł  karta pojazdu (w przypadku motocykla)

12,50 zł komplet znaków legalizacyjnych

0,50 zł opłata ewidencyjna za wydanie dowodu rejestracyjnego

0,50 zł opłata ewidencyjna za wydanie pozwolenia czasowego

0,50 zł opłata ewidencyjna za wydanie zalegalizowanych tablic rejestracyjnych

0,50 zł opłata ewidencyjna za wydanie karty pojazdu

 Opłaty za tablice rejestracyjne :

40,00 zł motocyklowe

30,00 zł motorowerowe

500,00 zł opłata za tablice indywidualne

Wysokość opłat jest zależna od rodzaju wydawanych druków oraz rodzaju tablic rejestracyjnych.

Opłaty za czynności rejestracyjne dokonywać można w Punkcie Obsługi Bankowej przy ul. B. Prusa 5, kartą lub na konto : Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach  Śląskich: 26 9533 0004 2001 0002 6260 0010

 • Rejestracja pojazdu zabytkowego

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

 1. wniosek o rejestrację pojazdu,
 2. dowód własności pojazdu (faktura, umowa kupna, umowa darowizny, postanowienie sądu przyznające prawo własności - oryginały lub poświadczoną notarialnie kopię w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą na terytorium RP w zakresie obrotu pojazdami),,
 3. dowód rejestracyjny wraz z tłumaczeniem (jeśli pojazd był wcześniej zarejestrowany za granicą),
 1. dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie zwalniające od akcyzy,
 1. oświadczenie właściciela pojazdu złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, że nie posiada dowodu rejestracyjnego, w przypadku braku dowodu rejestracyjnego.
 2. uwierzytelniona kopia decyzji w sprawie wpisania pojazdu, jako dobra kultury, do rejestru zabytków lub dokument potwierdzający ujęcie pojazdu w centralnej ewidencji dóbr kultury lub dokument potwierdzający wpisanie pojazdu do inwentarza muzealiów,
 3. tablice (tablicę) rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany; w przypadku pojazdy sprowadzonego z zagranicy bez tablic rejestracyjnych lub konieczności zwrotu tych tablic do organu rejestrującego państwa, z którego pojazd został sprowadzony, właściciel pojazdu zamiast tablic rejestracyjnych dołącza stosowne oświadczenie - oświadczenie może być złożone do wniosku o rejestrację,
 4. zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego poj.zabytkowego,
 5. imienne pełnomocnictwo, w przypadku gdy wnioskuje pełnomocnik.

            Dokumenty do wglądu:

 1. dowód osobisty lub inny dokument tożsamości,

            Opłaty:

13,50 zł pozwolenie czasowe

54,00 zł dowód rejestracyjny

18,50 zł nalepka kontrolna

12,50 zł komplet znaków legalizacyjnych

0,50 zł opłata ewidencyjna za wydanie dowodu rejestracyjnego

0,50 zł opłata ewidencyjna za wydanie pozwolenia czasowego

0,50 zł opłata ewidencyjna za wydanie zalegalizowanych tablic rejestracyjnych

0,50 zł opłata ewidencyjna za wydanie nalepki kontrolnej

0,50 zł opłata ewidencyjna za wydanie wtórnika karty pojazdu

            Opłaty za tablice rejestracyjne :

100,00 zł samochodowe 50,00 zł za szt

50,00 zł motocyklowe / na ciągnik rolniczy/ na przyczepę

30,00 zł motorowerowe (zwyczajne albo motocyklowe zabytkowe 50 zł)

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Czas załatwienia sprawy to ok.30 min.

Po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, klient otrzymuje tablice rejestracyjne i pozwolenie czasowe na okres nieprzekraczający 30 dni.

Po upływie tego terminu odbierany jest dowód rejestracyjny (można wcześniej, jeżeli wytwórnia wyprodukuje dowód rejestracyjny).

Rejestracja pojazdów następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Ząbkowickiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

            Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1829).


Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. 2016 poz. 1038).


Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U. 2016 r., poz. 689).

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie tryby legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1084).


Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu oraz jej wtórnik (Dz. U. z 2016r., poz. 457).


Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 lipca 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychów Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2016, poz. 1269).

            Uwagi:

Jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności, wniosek o rejestrację może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo od każdego pozostałego współwłaściciela.

W przypadku wniosku o wydanietablic indywidualnych właściciel składa podanie o wydanie tablic (tablicy) indywidualnych, wyróżnik indywidualny powinien stanowić wyraz, skrót lub określenie w języku polskim, nie zawierający treści obraźliwych lub niezgodnych z zasadami współżycia społecznego. Organ rejestrujący wydaje tablice indywidualne po sprawdzeniu w ewidencji tablic (tablicy) indywidualnych, wydanych na obszarze województwa, że identyczne tablice (tablica) nie zostały wydane dla innego pojazdu zarejestrowanego na terenie województwa.

logo1 logo2 logo3 logo4 logo5
W3A.PL Logo