Notatka z trzeciego spotkania roboczego dot. opracowania Koncepcji Rozwoju Systemu Rowerowego w Powiecie Ząbkowickim

logo cyklo

W dniu 04.04.2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bardzie odbyło się III spotkanie robocze dot. działania modelowego Koncepcja rozwoju systemu rowerowego Powiatu Ząbkowickiego realizowanego w ramach projektu „Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem programu INTERREG V-A  Republika Czeska – Polska.

 

W dniu 04.04.2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bardzie odbyło się III spotkanie robocze dot. działania modelowego Koncepcja rozwoju systemu rowerowego Powiatu Ząbkowickiego realizowanego w ramach projektu „Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem programu INTERREG V-A  Republika Czeska – Polska.

Program spotkania:

1. Powitanie 

2. Omówienie prac od ostatniego spotkania

3. Struktura celówPrzerwa kawowa

4. Ankieta

5. Tabela przedsięwzięć

6. Pomiary ruchu 

Obiad 


ad 1. Spotkanie otworzyła Pani Wiceburmistrz Barda – Krystyna Sobieraj, która powitała zebranych na trzecim spotkaniu roboczym w ramach projektu, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. 

ad 2. Andrzej Rapacz – przedstawiciel partnera w projekcie tj. Powiatu Ząbkowickiego przedstawił prace nad projektem od ostatniego spotkania tj. od 14.12.2018 r. Szczegółowo omówił spotkanie przedstawicieli partnerów projektowych, które odbyło się w dniu 08.03.2019 r. w Ząbkowicach Śląskich a dotyczyło m.in. propozycji przebiegu dróg rowerowych przez Ząbkowice Śląskie. Podczas tego spotkania, w którym wzięli udział eksperci: Daniel Chojnacki  (oficer rowerowy miasta Wrocław) i Cezary Grochowski (Wrocławska Inicjatywa Rowerowa) dokonano wizji terenowej w celu przeanalizowania  propozycji przebiegu długodystansowych tras rowerowych przez obszar miejski Ząbkowic Śląskich.

ad 3. Kinga Grabowa – przedstawiciel partnera w projekcie tj. Powiatu Ząbkowickiego przedstawiła szczegółowo strukturę celów w tworzonej Koncepcji rozwoju systemu rowerowego powiatu ząbkowickiego. Do przygotowanej struktury zebrani na spotkaniu przedstawiciele partnerów projektowych zgłaszali uwagi, które zostaną uwzględnione w przygotowywanym dokumencie. 

Przerwa kawowa

ad 4. W tym punkcie Kinga Grabowa szczegółowo omówiła ankietę, która została opracowana w projekcie oraz wyniki zebranych ankiet od respondentów. Raport z zebranych ankiet będzie stanowił część powstającej „Koncepcji…”

ad 5. Andrzej Rapacz – przy udziale przedstawicieli gmin powiatu ząbkowickiego szczegółowo omówił tabelę przedsięwzięć rowerowych, które zostały przygotowane przez gminy powiatu ząbkowickiego. Tabela przedsięwzięć również będzie stanowić integralną część powstającej „Koncepcji…”.

ad 6. W ostatnim punkcie spotkania roboczego Andrzej Rapacz przedstawił propozycje przeprowadzenia pomiarów ruchu rowerowego na terenie powiatu ząbkowickiego. Następnie dyskutowano nad miejscami, w których należy takie badanie przeprowadzić. 


Spotkanie podsumowała Kinga Grabowa i zaprosiła na ostatnie spotkanie w projekcie – konferencję/konsultacje dotyczące powstającego dokumentu tj. Koncepcji rozwoju systemu rowerowego w powiecie ząbkowickim.  

Obiad
Notatkę sporządziła K. Grabowa

 

logo1 logo2 logo3 logo4 logo5
W3A.PL Logo