Notatka z drugiego spotkania roboczego dot. opracowania Koncepcji Rozwoju Systemu Rowerowego w Powiecie Ząbkowickim

 logo cyklo

W dniu 14.12.2018 r. w sali konferencyjnej Kawiarenki rowerowej - „Travelo” w Ząbkowicach Śląskich odbyło się II spotkanie robocze dot. działania modelowego  Koncepcja rozwoju systemu rowerowego Powiatu Ząbkowickiego realizowanego w ramach projektu „Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem programu INTERREG V-A  Republika Czeska - Polska 2014-2020.

 


Program spotkania:


1. Powitanie przez Wicestarostę Ząbkowickiego – Waldemara Wieję.

2. Przedstawienie uczestników spotkania.

3. Omówienie wyników poprzedniego spotkania – analizy SWOT.

4. Analiza generatorów ruchu rowerowego w Powiecie Ząbkowickim w podziale na funkcje komunikacyjną i turystyczną.

5. Identyfikacja miejsc niebezpiecznych dla ruchu rowerowego na terenie powiatu ząbkowickiego.

6. Identyfikacja problemów rozwoju ruchu rowerowego na terenie powiatu ząbkowickiego.Przerwa kawowa

7. Potencjalne połączenia zewnętrzne. 

8. Analiza strategiczna (analiza celów).

9. Praca z mapami.

Obiad

10. Podsumowanie i zakończenie spotkania. 

ad 1. Waldemar Wieja – Wicestarosta Ząbkowicki otworzył spotkanie witając wszystkich przybyłych uczestników.


ad 2. Kinga Grabowa – przedstawiciel Powiatu Ząbkowickiego poinformowała uczestników, że spotkanie odbywa się w ramach projektu „Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020.


ad 3. Przedstawiciele Powiatu Ząbkowickiego - Kinga Grabowa i Andrzej Rapacz zaprezentowaliwyniki poprzedniego spotkania – omawiając szczegółowo analizę SWOT.

ad 4. Analiza generatorów ruchu rowerowego w Powiecie Ząbkowickim w podziale na funkcje: komunikacyjną i turystyczną. Wyniki wpisano do projektu Koncepcji w części dot. diagnozy. 


ad 5. Identyfikacja miejsc niebezpiecznych dla ruchu rowerowego na terenie powiatu ząbkowickiego. W tym punkcie spotkania uczestnicy spotkania analizowali kolejno każdą gminę powiatu pod kątem miejsc niebezpiecznych dla ruchu rowerowego. Wyniki wpisano do projektu Koncepcji w części dot. diagnozy. 


ad 6. Identyfikacja innych problemów rozwoju infrastruktury rowerowej na terenie powiatu ząbkowickiego. W tym punkcie spotkania uczestnicy spotkania analizowali kolejno każdą gminę powiatu pod kątem problemów w rozwoju infrastruktury rowerowej. Wyniki wpisano do projektu Koncepcji w części dot. diagnozy. 


ad 7. Potencjalne połączenia zewnętrzne. W tym punkcie uczestnicy spotkania przeanalizowali wszystkie możliwe połączenia komunikacyjne obszaru powiatu ząbkowickiego, strukturyzując ich znaczenie w zależności od charakteru trasy – główne (długodystansowe) łączniki z tras głównych, trasy lokalne.


Przerwa kawowa


ad 8. Analiza strategiczna (analiza celów). W tym punkcie uczestnicy warsztatów dostosowali strukturę celów analizy strategicznej wypracowanej dla Koncepcji rozwoju turystyki rowerowej na pograniczu polsko czeskim do obszaru powiatu ząbkowickiego i jego charakterystyki.


ad 9. Praca z mapami – w tym punkcie uczestnicy spotkania analizowali szczegółowo przebieg na terenie powiatu ząbkowickiego głównych tras rowerowych zgodnie z Koncepcją głównych tras rowerowych Województwa Dolnośląskiego. 


Obiad


ad 10. Na zakończenie spotkania odbyła się dyskusja podsumowująca prace, w której wypowiadali się uczestnicy spotkania. Spotkanie zamknęła Kinga Grabowa – przedstawicielka Powiatu Ząbkowickiego w grupie roboczej opracowującej Koncepcję systemu rowerowego Powiatu Ząbkowickiego.

Notatkę sporządził: A. Rapacz

 

logo1 logo2 logo3 logo4 logo5
W3A.PL Logo