Notatka z pierwszego spotkania roboczego dot. opracowania Koncepcji Rozwoju Systemu Rowerowego w Powiecie Ząbkowickim

logo cyklo
W dniu 09.11.2018 r. w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku odbyło się I spotkanie robocze dot. działania modelowego Koncepcja rozwoju systemu rowerowego Powiatu Ząbkowickiego realizowanego w ramach projektu „Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020.

 


Program spotkania:
1. Powitanie przez Burmistrza Złotego Stoku.

2. Przedstawienie wszystkich uczestników spotkania.

3. Przedstawienie harmonogramu działań w projekcie.

4. Omówienie wyników opracowanej Inwentaryzacji.


Przerwa kawowa


5. Prezentacja - Ing. Jaroslav Martinek (jednatel Asociace měst pro cyklisty, koordinátor rozvoje cyklistické dopravy ČR), tłumaczenie konsekutywne Zbigniew Romankiewicz.

6. Trasy długodystansowe województwa dolnośląskiego – Radosław Lesisz.7. Analiza SWOT.


Obiad


8. Podsumowanie i zakończenie spotkania. 

ad 1. Spotkanie rozpoczęła Grażyna Orczyk – Burmistrz Złotego Stoku, ponieważ spotkanie odbyło się w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku.


ad 2. Przedstawiciele Powiatu Ząbkowickiego – Kinga Grabowa i Andrzej Rapacz – pracownicy Wydziału Promocji, Oświaty i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich przedstawili uczestników spotkania oraz poinformowali, że spotkanie odbywa się w ramach projektu „Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.


ad 3. Kinga Grabowa przedstawiła harmonogram działań w projekcie, w szczególności działań Powiatu Ząbkowickiego; omówiła szczegółowo działania, które zostały dotychczas zrealizowane oraz zadania  zaplanowane. 


ad 4. Andrzej Rapacz oraz Jarosław Patron (ekspert ds. zagospodarowania przestrzennego w projekcie) i Maciej Haczkowski (ekspert ds. infrastruktury w projekcie) omówili wykonaną w ramach projektu Inwentaryzację infrastruktury rowerowej oraz innych obiektów i obszarów istotnych dla rozwoju turystyki rowerowej opracowanej dla Koncepcji rozwoju systemu rowerowego w Powiecie Ząbkowickim. Poinformowali, że usługę powyższą wykonała firma NEUTENO, wybrana w drodze zapytania ofertowego. Następnie dyskutowano nad opracowaniem.
Przerwa kawowa


ad 5. Ing. Jaroslav Martinek (jednatel Asociace měst pro cyklisty, koordinátor rozvoje cyklistické dopravy ČR) przedstawił prezentację oraz działania partnera projektowego oraz zaproponował pomoc w opracowaniu działania modelowego. Przedstawił czeskie doświadczenia dot. opracowywania podobnych dokumentów; wskazał istotne kwestie, którymi powinien zająć się Powiat Ząbkowicki oraz jakich błędów unikać opracowując dokument (wystąpienie było tłumaczone przez tłumacza, zatrudnionego w projekcie, Zbigniewa Romankiewicza).


ad 6. Radosław Lesisz – przedstawiciel partnera wiodącego – Instytutu Rozwoju Terytorialnego z Wrocławia przedstawił prezentację Koncepcję długodystansowych tras rowerowych Województwa Dolnośląskiego, omawiając szczegółowo zaplanowane przez IRT przebiegi tras głównych na terenie powiatu ząbkowickiego.


ad 7. Ostatnim punktem spotkania była analiza SWOT. Uczestnicy spotkania czynnie zaangażowali się w opracowywanie analizy, w szczególności przedstawiciel partnera projektowego – Wrocławskiej Inicjatywy Rowerowej – Cezary Grochowski. Wykonano analizę mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń. Analiza stanowi załącznik do protokołu. 


Obiad

ad 8. Na zakończenie spotkania odbyła się dyskusja podsumowująca analizę SWOT, w której wypowiadali się uczestnicy spotkania. 


Spotkanie zamknęła Burmistrz Złotego Stoku – Grażyna Orczyk.


Notatkę sporządziła: K. Grabowa

logo1 logo2 logo3 logo4 logo5
W3A.PL Logo