Koncepcja rozwoju systemu rowerowego w Powiecie Ząbkowickim

 logo cyklo

Koncepcja rozwoju systemu rowerowego w Powiecie Ząbkowickim opracowywana jest jako działanie modelowe w ramach projektu pn. Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 realizowanego przez Instytut Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu.

Jest jednocześnie elementem wdrażania na poziomie lokalnym Koncepcji długodystansowej trasy rowerowej wraz z siecią transgranicznych powiązań rowerowych.

 

Koncepcja ta określi docelową organizację systemu rowerowego w Powiecie Ząbkowickim w tym:

  • optymalną sieć tras i dróg rowerowych w Powiecie Ząbkowickim w oparciu o analizę możliwości projektowych i realizacyjnych;
  • integrację systemu rowerowego na terenie powiatu ząbkowickiego z układem zewnętrznym – w oparciu o długodystansowe jak i lokalne trasy rowerowe w tym powiązania transgraniczne;
  • standaryzację tras, węzłów i miejsc obsługi rowerzystów (MOR) tj. określenie standardów
    i wytycznych do projektowania przebiegu i konstrukcji zaplanowanych dróg i tras rowerowych oraz dodatkowej infrastruktury rowerowej (wiaty, stojaki rowerowe, tablice z mapami, zespoły naprawcze do rowerów itp.) w tym opracowanie modelowego projektu zagospodarowania miejsca obsługi rowerzystów – do wykorzystania przy trasach rowerowych w Powiecie Ząbkowickim;
  • harmonogram realizacji działań;
  • zasady zarządzania infrastrukturą rowerową;
  • rekomendacje do wdrożenia dla gmin, organizacji i stowarzyszeń.

Od miesiąca września rozpoczną się spotkania robocze mające na celu wypracowanie optymalnych rozwiązań w tym zakresie.

W chwili obecnej Powiat Ząbkowicki kończy opracowywanie szczegółowej inwentaryzacji infrastruktury niezbędnej do opracowywania ww. koncepcji.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem rozwoju infrastruktury rowerowej Ziemi Ząbkowickiej do współpracy. Szczegółowe informacje nt. działań projektowych można uzyskać od pracowników Wydziału Promocji, Oświaty i Rozwoju tel. 74 816 28 16

 

logo1 logo2 logo3 logo4 logo5
W3A.PL Logo